Tôi có được kiểm tra hàng khi nhận hàng không?

Khác hàng nhận hàng sau đó kiểm tra rồi mới thanh toán nhé.

Last updated