Bàn thờ 3 bát hương nên lắp tấm nào?

Ban thờ 3 bát hương mình có thể lắp tấm 41x81 hoặc bộ 61x123.

Tấm 41x81 thì phù hợp với ban thờ treo, còn tủ thờ/ ban thờ đứng thì khách hàng thường lắp bộ 61x123.

Last updated