Có những hoa văn gì?

Hoa văn size S?

Các mẫu hoa văn size S gồm: chữ Phúc, chữ Thọ, chữ Vạn, chữ Lộc

Hoa văn size M?

Các mẫu hoa văn size M gồm: chữ Phúc, chữ Lộc, chữ Thọ, chữ Vạn

Hoa văn size L?

Các mẫu hoa văn size L gồm: Chữ Phúc Lộc Thọ tiếng Việt, tiếng Hán và chữ Vạn.

Hoa văn bộ ghép

Bộ 3 tấm Phúc Lộc Thọ

Bộ 3 tấm chữ Vạn

Bộ 4 tấm Phúc Thọ An Khang

Last updated