Bàn thờ đứng/ tủ thờ nên lắp tấm nào?

41x1m2 & 61x1m2: Bộ 3 tấm có 3 chữ Phúc Lộc Thọ phù hợp với ban thờ treo có 3 bát hương và ban thờ đứng.

61x164, 81x164 & 61x205: Bộ 4, 5 tấm có 4 chữ Phúc, Thọ, An, Khang ( 5 chữ: Phúc Lộc Thọ An Khang) phù hợp với các tủ thờ có kích thước lớn.

Last updated