Bàn thờ 1 bát hương nên lắp tấm nào?

Ban thờ treo 1 bát hương mình có thể lắp tấm 41x61 hoặc 41x81.

Tấm 41x61 thì có 1 chữ Phúc,... , còn tấm 41x81 thì có 3 chữ Phúc Lộc Thọ.

Ban thờ đứng có 1 bát hương hoặc ban thờ treo kích thước >80cm nên chọn tấm 41x81 nhé.

Last updated