HD lắp đặt tcak cho các loại trần khác?

Các loại trần có thể lắp đặt được tấm chống ám khói Mộc Linh bằng cách sử dụng nở nhựa thạch cao. (Lắp đặt giống như trần thach cao)

1./ Trần la phông, trần nhựa

2./ Trần thả

3./ Trần tôn

Last updated